ĐẠI HỘI CÁN BỘ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐẠI HỘI CÁN BỘ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 - 2019

           Năm học 2018 - 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện việc “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Chúng ta cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt, học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

       Nhằm đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và nêu lên phương hướng hoạt động năm học 2018 - 2019 trên cơ sở phát huy, nhân rộng những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn tồn tại của năm học qua. Được sự chỉ đạo và cho phép của Lãnh đạo Phòng GD-ĐT Cam Lâm, toàn thể CB-GV-CNV trường Tiểu Học Cam An Nam cùng nhau bàn bạc, thảo luận đi đến thống nhất thực hiện nghị quyết năm học 2018 - 2019.